Let’s travel together.

پویش خشت های آسمانی

پویش خشت های آسمانی نحوه مشارکت در طرح خشت های آسمانی (پروژه های آیات) 1. اهدای زمین 2. مشارکت در ساخت مدرسه 3. مشارکت در طرح های پژوهشی 4. تجهیز واحدهای آموزشی 5. هوشمندسازی مدارس 6. حمایت از دانش آموزان محروم و بی بضاعت
ادامه مطلب ...